Informace pěstitelům cukrovky

25. ledna v 14:15

Všem pěstitelům cukrovky

                                                                                                                      Semčice 23.1.2019

Vážení kolegové a kolegyně,

                sdělujeme vám aktuální informace o situaci v komoditě cukrovka/cukr. Svaz pěstitelů cukrovky aktivně jedná o podmínkách pro udržení ploch cukrovky a ekonomiku jejího pěstování. Věříme ve zlepšení cen na trhu s cukrem a dalšími produkty ze zpracování cukrovky. Děkujeme panu ministru Tomanovi a jeho týmu, nevládním organizacím Agrární komoře a Zemědělskému svazu, Komoditní radě cukrovka/cukr, Svazu pěstitelů Moravy a Slezka, Českomoravskému cukrovarnickému spolku, Tereos TTD a.s., za společné úsilí o podporu zachování výměry cukrové řepy.

Výsledky této spolupráce:

1) cukrovka je zařazena mezi plodiny zasažené suchem

2) příslib dotace 200 mil. korun po dobu dvou let (cca 3000,- Kč/ha), věříme v platbu

    již v roce 2019

3) jednání o Conviso Smart (ALS) a účinných látkách s ÚKZÚZ ve spolupráci s Tereos TTD, a.s.

4) zákon č. 4/2019 o vratce spotřební daně za zelenou naftu

 

Další jednání o situaci v komoditě bude u ministra Tomana koncem února.

 

Prováděcí vyhláška k Zákonu č. 4/2019 se zpracovává. Pokud naplníte dikci tohoto zákona (viz. zadní strana dopisu), máte nárok na vratku spotřební daně ve výši 9,50 Kč/l, při nesplnění podmínek 4,38 Kč/l. Zastoupení citlivých komodit nad 10 % v rámci podniku bude rozhodujícím faktorem

Tímto dochází k výraznému posílení cukrovky v osevním postupu!

 

                Řepařské konference ve Smiřicích a Bezně proběhly s rekordní účastí pěstitelů a ve velmi konstruktivním duchu. Účastníky byly hodnoceny jako korektní i přes odlišná stanoviska diskutujících.

                Nadále trvá naše snaha o dosažení min. ceny 700,- Kč/t při 16% cukernatosti, jednání o paušálním seřezu 3,2% a řešení krmivové základny po nepříznivém roce 2018. Vše dle závěrů mimořádné valné hromady.

                Na tuto situaci reagoval Tereos TTD, a.s. dne 18.1.2019 na svém portálu a mimo jiné připomněl, že nabízená cen 650,- Kč/t při 16% cukernatosti je cenou minimální garantovanou a v případě prodejů za lepší ceny nikoliv cenou konečnou.

                Na základě těchto informací a výsledků jednání, jejich dopadech do ekonomiky pěstování a po pečlivé úvaze každého konkrétního pěstitele doporučujeme uzavřít kupní smlouvu.

 

 

Ing. Jan Křováček, Ph.D.                                                                                                Ing. Otakar Šašek

   výkonný ředitel SPCČ                                                                                      předseda představenstva SPCČ

 

Informace k zelené naftě (zákon č. 4/2019 Sb.):

(6) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů, nebo která byla u vyrobených minerálních olejů zaplacena na základě použití těchto minerálních olejů pro vlastní spotřebu, se ve výši

a) 9 500 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě uvedené v odstavci 1 provozující

1. chov hospodářských zvířat za minerální oleje spotřebované při této činnosti, pokud tato osoba neprovozuje rostlinnou výrobu,

2. rostlinnou výrobu se zastoupením citlivých plodin a révy vinné alespoň 0,1 za minerální oleje spotřebované při této činnosti, pokud tato osoba neprovozuje chov hospodářských zvířat,

3. rostlinnou výrobu a chov hospodářských zvířat s intenzitou chovu těchto zvířat nad 0,3 za minerální oleje spotřebované při těchto činnostech, nebo

4. rostlinnou výrobu se zastoupením citlivých plodin a révy vinné alespoň 0,1 a chov hospodářských zvířat s intenzitou chovu těchto zvířat do 0,3 za minerální oleje spotřebované při těchto činnostech,

b) 4 380 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě uvedené v odstavci 1 provozující zemědělskou prvovýrobu, na kterou nelze uplatnit sazbu podle písmene a), nebo provádějící hospodaření v lese za minerální oleje spotřebované při těchto činnostech.

 

(8) Pro účely spotřebních daní se rozumí

a) intenzitou chovu hospodářských zvířat podíl počtu hospodářských zvířat, která jsou chována osobou uvedenou v odstavci 1, přepočteného na velkou dobytčí jednotku, a výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura vedené pro tuto osobu v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona upravujícího zemědělství,

b) citlivou plodinou plodina, na kterou je poskytována dobrovolná podpora vázaná na produkci podle nařízení vlády upravujícího stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a

c) zastoupením citlivých plodin a révy vinné podíl výměry zemědělské půdy s citlivými plodinami a révou vinnou a výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda nebo trvalá kultura zaznamenaných nebo vedených pro osobu uvedenou v odstavci 1 v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů vedené podle zákona upravujícího zemědělství.