POZVÁNKA NA 28. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPCČ

12. dubna v 15:01

                                                                                                                                 

       P O Z V Á N K A

        NA  28.  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

     S v a z u   p ě s t i t e l ů   c u k r o v k y   Č e c h,

 

    která se koná  ve čtvrtek  dne  26. dubna  2018 od 9.00

   v Kulturním domě v Bezně, okres Mladá Boleslav

 

Prezence účastníků v 8,00 - 9,00 hod

 

            PROGRAM :

1.     Zahájení valné hromady

2.     Volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.      Zpráva o stavu odvětví a činnosti Svazu v roce 2017

4.      Diskuse k přednesené zprávě, vystoupení hostů (MZe, SPCMaSl, Tereos TTD – Ing. Oldřich Reinbergr,ČMCS, AK ČR, ZS ČR, ASZ, další)

5.      Diskuse ke smluvním podmínkám osev cukrovky 2018 (první osev ve volném trhu)

6.      Volby členů představenstva, místopředsedů a dozorčí rady

7.      Volba zástupců pěstitelů do Řepařské komise

8.      Přestávka

9.      Zpráva Dozorčí rady

10.    Hospodaření Svazu v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

11.    Zaměření činnosti v roce 2018

12.    Vyhlášení výsledků voleb

13.    Diskuse

14.    Schválení usnesení z valné hromady

15.    Závěr jednání a společný oběd cca ve 12,30 hod

           

Vážení pěstitelé, cílem mimo obvyklou náplň řádné VH je seznámit Vás s aktuálními událostmi, vyjednáváním smluvních podmínek  se společností Tereos TTD. Důležitý bude Vás souhlas s mandátem pro nově zvolené zástupce v Představenstvu, DR a ŘK. V případě, že se nebude moci zúčastnit statutární zástupce podniku, vyšlete prosím náhradníky. Jsme kritickém období pro pěstitele i zpracovatele.

 

Upozornění : Valná hromada je usnášení schopná, pokud pozvání proběhlo podle stanov a je přítomna nejméně polovina  členů.  V případě,  že  Valná hromada  není  usnášení  schopná,  je  možno  o záležitostech,  které  byly na  programu jednání, rozhodovat po čekací době jedné hodiny bez ohledu na počet přítomných členů (Hlava III, čl. 11, bod 4 stanov).

__________________________________________________________________________________________

POZOR !!! Vaši účast prosím ohlaste telefonicky, e-mailem nebo zašlete poštou přiloženou   návratku.  Děkujeme.