Pozvánka na 29. řádnou valnou hromadu SPC Čech

15. dubna v 21:51

                                                                                            

          P O Z V Á N K A

 

    NA  29.  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

     S v a z u   p ě s t i t e l ů   c u k r o v k y   Č e c h,

 

    která se koná  ve čtvrtek  dne  2. května  2019 od 9.00

   v Kulturním domě v Bezně, okres Mladá Boleslav

 

Prezence účastníků v 8,00 - 9,00 hod

 

            PROGRAM :

1.     Zahájení valné hromady

2.     Volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.      Zpráva o stavu odvětví a činnosti Svazu v roce 2018

4.      Diskuse k přednesené zprávě, vystoupení hostů (MZe, SPCMaSl, Tereos TTD,ČMCS, AK ČR, ZS ČR, další)

5.      Diskuse ke smluvním podmínkám osev cukrovky 2020

6.      Volba  předsedy představenstva

7.      Přestávka

8.      Zpráva Dozorčí rady

9.      Hospodaření Svazu v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

10.    Zaměření činnosti v roce 2019

11.    Vyhlášení výsledků voleb

12.    Diskuse

13.    Schválení usnesení z valné hromady

14.    Závěr jednání a společný oběd cca ve 12,00 hod

           

Vážení pěstitelé, cílem mimo obvyklou náplň řádné VH je seznámit Vás s aktuálními událostmi, vyjednáváním smluvních podmínek  se společností Tereos TTD. V případě, že se nebude moci zúčastnit statutární zástupce podniku, vyšlete prosím náhradníky.

Během VH obdržíte krátký dotazník, ve kterém se budete moci vyjádřit k několika otázkám – cena za cukrovku, zákaz účinných látek v POR, výkup cukrovky, zásadní problémy v kupních smlouvách (RSoD). Prosím uvažujte již nyní o těchto okruzích otázek, Váš názor bude pro nás velmi cenný.

 

Upozornění : Valná hromada je usnášení schopná, pokud pozvání proběhlo podle stanov a je přítomna nejméně polovina  členů.  V případě,  že  Valná hromada  není  usnášení  schopná,  je  možno  o záležitostech,  které  byly na  programu jednání, rozhodovat po čekací době jedné hodiny bez ohledu na počet přítomných členů (Hlava III, čl. 11, bod 4 stanov).

__________________________________________________________________________________________

POZOR !!! Vaši účast prosím ohlaste telefonicky, e-mailem nebo zašlete poštou přiloženou   návratku.  Děkujeme.