Výstup z jednání Představenstva SPC Čech

18. října v 23:49

Výstup

z jednání Představenstva SPCČ a DR SPCČ (společně se zástupci pěstitelů v ŘK TTD), které se konalo ve středu 17.10.2018 od 9.00 v Jizerním Vtelně

 

Zástupci pěstitelů cukrovky upozorňují na následující fakta a dovolují si zrekapitulovat aktuální stav:

 

  • finální podoba RSoD 2019/2020 nebyla do jednání P SPC a DR 17.10.t.r. předložena
  • jako pozitivní vidíme ústupky navržené na posledním jednání Řepařské komise TTD, a to nabídku jednotné ceny za cukrovku 650,-/t při 16 % bez sankcí nebo bonusů s ohledem na osevní plochu v podniku v roce 2019 a dále zrušení nadsmluvní cukrovky pro cukrovku z osevu 2019 a i pro cukrovku z osevu 2018 a její proplacení za cenu cukrovky smluvní a možnost objednání osiva bez vazby na uzavření RSoD
  • cenu 650,-/t chápeme jako minimální garantovanou a bylo by na místě, aby dále pěstitelé dostali od Tereos TTD informaci, při jaké prodejní ceně cukru docílíme ceny za cukrovku 700,-/t a více, podnákladovou cenu 650,-/t chápeme také jako pomoc cukrovaru v období krize cen cukru a dlouhodobě je to cena za cukrovku neudržitelná
  • MVH SPCČ v Bezně nedala představenstvu mandát k jednání o ceně cukrovky pod průměrné náklady, tedy pod 700,-/t při 16 %, v dotazníkovém šetření se vyslovilo nad 90% pěstitelů pro minimální udržitelnou cenu cukrovky 700,-/t, z toho více než 40 % pěstitelů uvedlo cenu v rozmezí 750,- až 800,-/t,  a pouze 4 % pěstitelů jsou schopna pěstovat cukrovku i pod deklarovanou hranicí rentability 700,-/t při základní cukernatosti 16 %
  • vnímáme skutečnost, že ceny cukru v poslední době atakují historická minima a nedávají cukrovaru velký prostor, ale jednáme o ceně cukrovky, která se bude prodávat za rok. Cena cukru na trhu za poslední měsíc stoupla z necelých 11 na 13,67 centů za libru a nadále stoupá,  v kombinaci s letošní neúrodou cukrovky vlivem sucha v celé EU (meziroční pokles o 15 – 20 %,  o 2,5 mil.t cukru méně), jsou reálné předpoklady  na zlom i v ceně cukrovky směrem vzhůru.
  • nepodařilo se prozatím dojednat vytvoření rezervního fondu v poměru 1:1 pěstitelé a cukrovar, budeme dále jednat o kapitalizaci a majetkovém vstupu pěstitelů do cukrovaru, kdy pro vstup se prozatím vyslovilo 56 % dotázaných
  • spoléháme na úspěšnou notifikaci mimořádné dotace od MZe 200 mil.Kč nad standard VCS platby, notifikace Bruselem je ale zdlouhavá a může proběhnout po výměně názorů reálně  v květnu, červnu 2019. Přepočtená dotace cca 40,-/t řepy při 16 % (neboli 3000,-/ha) může postihnout ještě cukrovku dodanou v kampani 2018/19, s větší jistotou by měla být pro cukrovku z kampaně 2019/20, přislíbena je z MZe na 2 roky, budeme dále intenzívně jednat s vrcholným vedením MZe.  Stále platí, že tato dotace a její výše není jistá.
  • zhoršují se podmínky pro pěstování – velké množství pozemků v ŘVO vyřazeno z pěstování cukrovky díky výskytu plevelné řepy a prozatím neregistrace ALS odrůd cukrovky (budeme jednat s ÚKZÚZ a registraci nebo dovoz na Evropský katalog odrůd společně s Tereos TTD prosazovat!), budoucí omezení u PMP, DMP a dalších úč.l. nese další zvyšování výrobních nákladů, podniky musí navíc řešit kritický stav zásob krmiv pro živočišnou výrobu

 

Stanovisko k  návrhu kupní smlouvy pro osev cukrovky 2019:

        

  • Představenstvo podporuje zachování oseté plochy cukrovky, ale rozhodnutí o ploše osevu v roce 2019 je na každém pěstiteli dle jeho vlastních ekonomických podmínek a schopnosti pěstovat cukrovku za nabízenou cenu.
  • SPC Č ve spolupráci se  SPC MaSl a nevládními organizacemi dělá a bude dělat nadále vše pro zachování rozměru pěstování cukrovky v České republice.

 

Ing. Jan Křováček, Ph.D.                   Semčice 18.10.2018               Ing. Otakar Šašek

             v.r.                                                                                              v.r.