Hlavní činnost

Hlavní oblasti činnosti svazu


Svaz zajišťuje prosazování práv a oprávněných požadavků v zájmu pěstitelů cukrovky. Práva a povinnosti členů Svazu jsou vymezeny stanovami.
Svaz vykonává v zájmu svých členů především tyto činnosti :

 • Zastupuje členy Svazu vůči vnějším subjektům s republikovou působností (Ministerstvo zemědělství a další ministerstva, Agrární komora, Komoditní rada, apod.)
 • Zastupuje členy Svazu vůči subjektům cukrovarnického průmyslu. Svaz má živnostenské oprávnění "Zprostředkování obchodu a služeb" za účelem sjednávání podmínek kupních smluv, dlouhodobých a interprofesních smluv.
 • Spolupracuje na přípravě koncepčních materiálů odvětví cukrovka-cukr se zaměřením na obhajobu postavení ČR mezi státy EU.
 • Zastupuje členy Svazu vůči zahraničním svazům a organizacím s mezinárodní působností. Celorepublikový Svaz (Svaz pěstitelů cukrovky ČR), který je zastřešujícím orgánem SPC Čech a SPC Moravy a Slezska, je od roku 1992 členem Evropské konfederace pěstitelů cukrovky (CIBE). Získává cenné informace o vývoji v cukerním sektoru evropských států.
 • Poskytuje poradenství a informace ve spolupráci s dalšími organizacemi. K této činnosti vlastní Svaz živnostenské oprávnění. V rámci poradenství vydává tyto publikace a přehledy:
  • Chemická ochrana cukrovky proti chorobám, škůdcům a plevelům.
  • Výsledky společného zkoušení povolených odrůd (ve spolupráci s osivářskými firmami, ÚKZÚZ a cukrovary).
  • Přehled o prodeji osiva podle odrůd a firem.
 • Svaz zabezpečuje svým členům odběr časopisu Listy cukrovarnické a řepařské a podílí se na jeho odborné náplni
 • Svaz zastupuje pěstitele v Komisi pro společné zkoušení povolených odrůd v ČR. Tato komise má na starost organizaci odrůdových pokusů. Svaz je správcem finančních prostředků na zajištění těchto pokusů. Finanční prostředky poskytují osivářské firmy, cukrovary, pěstitelé a v posledním období stát formou dotací.
 • Svaz organizuje pro své členy řepařské dny a odborné semináře ve spolupráci s firmami, cukrovary a jejich Řepařskými komisemi a Řepařským institutem.
 • Svaz koordinuje zakládání polních pokusů a ověřování herbicidní účinnosti přípravků proti plevelům a ověřování fungicidů ve spolupráci s chemickými firmami.
 • Svaz provádí kontrolní činnost při nákupu řepy v cukrovarech a kontrolu cukernatosti z odebraných vzorků řepné kaše v nezávislé laboratoři.
 • Svaz jedná s firmami o slevách na vstupy do cukrovky (nákup pesticidů, strojů, služeb).

 

Zaměření činnosti Svazu v roce 2010


Zásadním dokumentem pro činnost Svazu pěstitelů cukrovky Čech zůstává nadále „ Prohlášení a program Svazu pěstitelů cukrovky České republiky po schválení reformy cukerního pořádku v EU„ a to až do ukončení reformního procesu v roce 2010.

Aktuální úkoly k řešení v roce 2010:

 • nadále se aktivně účastnit činnosti v rámci CIBE v Komisi pro společný trh a v Poradní skupině pro cukr
 • ve spolupráci se Svazem pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska obhajovat oprávněné zájmy pěstitelů cukrovky na MZe CR a SZIF, zejména aktivním působením v Komoditních výborech pro cukrovku – cukr při Agrární komoře ČR a Státním zemědělském intervenčním fondu
 • potvrdit směrování „ oddělené platby za cukr „ v plné výši pěstitelům cukrovky, usilovat o prosazení „ motivační „platby aktivním pěstitelům, kteří povýšili svá smluvní množství cukrovky pro výrobu cukru v rámci kvóty v porovnání na hospodářský rok 2005/2006
 • v zájmu budoucí konkurenceschopnosti sektoru cukrovka – cukr prosazovat uplatnění geneticky modifikovaných odrůd cukrovky v ČR i ve Společenství
 • řešit vztahy pěstitelů cukrovky a společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s. na bázi vzájemné vyváženosti a oboustranné výhodnosti, usilovat o zajištění produkce cca 2 mil.tun cukrovky na ploše cca 32 000 ha pro cukrovary v Dobrovici a Českém Meziříčí k zajištění výroby cukru v rámci kvóty, bioetanolu a pitného lihu
 • vzhledem k ukončení odvodů dočasných restrukturalizačních částek cukrovarnickými společnostmi v hospodářském roce 2008/2009, iniciovat aktualizaci Dlouhodobých kupních smluv a následně Ročních kupních smluv na cukrovku, s vedením společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s. projednat a prosadit odůvodněné a přijatelné připomínky a podněty pěstitelů

Pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti pěstitelů cukrovky

 • aktivně spolupracovat s Řepařskou komisí, její odbornou komisí, Řepařským institutem a agronomickou službou cukrovarů při organizování řepařských akcí a podílet se na odborném programu
 • uspořádat tradiční Setkání řepařů a cukrovarníků v Bezně
 • uspořádat dvě prezentace nabídky osiva cukrovky, jednu pro oblast cukrovaru Dobrovice a druhou pro oblast cukrovaru České Meziříčí
 • koordinovat zakládání a zpracování výsledků odrůdových pokusů na 8 stanovištích a zajistit tisk a distribuci výsledků všem pěstitelům
 • založit herbicidní pokusy na stanovištích ve Slovči, Bylanech, Zaloňově a Všestarech, ověřit a prokázat účinnost herbicidů ze souběžných dovozů, nadále sledovat a ovlivňovat ceny herbicidů do cukrovky
 • ve spolupráci s Řepařskou komisí a agronomickou službou cukrovarů znovu organizovat akce „ šetrná sklizeň a manipulace s cukrovkou „
 • podílet se na publikacích v LCaŘ
 • pravidelně informovat pěstitele o činnosti Svazu a významných událostech v komoditě cukrovka – cukr na webových stránkách Svazu


Spolupracovat s MZe, ČMCS a SZIF na získávání informací ze sektoru cukr –cukrovka

 • Spolurozhodování v Komoditním výboru AK, Datové komisi
 • vystoupení zástupců SZIF a MZe na akcích SPC Čech

Objasňovat podmínky pro podnikatelská rozhodnutí pěstitelů

 • Sledování výkonnosti odrůd registrovaných v ČR s cílem zajištění informovanosti pěstitelů a zpracovatelů o reakci odrůd v různých pěstebních podmínkách a usnadnění výběru vhodné odrůdové skladby;
 • Založení poloprovozních pokusů s herbicidy v cukrovce s cílem informovat pěstitele o o možnosti využití registrovaných přípravků v provozních podmínkách

Semčice 69
294 46 Semčice
okr. Mladá Boleslav

tel.: 723 067 728 ředitel
tel.: 326 388 186 sekretariát
fax : 326 388 186
e-mail: spcc@semcice.cz,
jan.krovacek@seznam.cz

http://www.spcc.cz/